Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Taslamamy siz bilen başlamak isleýärin.Soň näme etmeli?

Haýsy paketleri halaýandygyňyzy barlaň we bize gözleg ýa-da nusga iberiň.

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

e Ningbo şäherinde ýerleşýän öndüriji.

Küpek ekrany çap etmek islesek näme üpjün etmeli?

bize AI, CDR wektor grafiki formatyny bermegiňizi haýyş edýäris.

Iň gysga wagtda bahany nädip almaly?

Bize sorag ibereniňizde, NOOK elementi, önümiň kuwwaty, reňki, çap edilmegi, sargyt mukdary ýaly ähli jikme-jikliklere göz ýetiriň.

Soonakynda size doly sitata ibereris.

Mugt nusga berýärsiňizmi?

Hawa.Mugt nusga bermäge şat.

Önümi sazlap bilersiňizmi?

Hawa, çüýşäni dizaýn edip bileris ýa-da nusgaňyza görä täze galyp ýasap bileris.

Logony edip, reňkini düzüp bilersiňizmi?

Hawa.Logotipi çap edip we bezäp bileris, diňe çeper eserleriňizi we PANTONE KOD ibereris.

MOQ näme?

Uçarsyz çüýşe 5000, losyon nasosy 10000 sany.Şeýle-de bolsa, içerki ýük tölegleri sebäpli az mukdarda, has köp çykdajy,

ýerli tölegler, deňiz ýükleri ýa-da howa ýükleri.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Hil gözegçiligi üçin hünärmen toparymyz bar.Önümçilik wagtynda 100% gözden geçirmek.

Töleg möhletiňiz näçe?

30% ösen, 70% iberilmezden deňagramly.Aşakdaky töleg usullaryny kabul edýäris: T / T ýa-da alibaba tarapyndan söwda kepilligi.