Biz hakda

1

Ningbo RuiChang haryt gaplaýyş kärhanasy, uyauýao senagat seýilgähinde ýerleşýär.Kompaniýamyzyň meýdany 18,500 inedördül metr bolan 21 mu meýdany tutýar.Kompaniýa, giňişleýin kärhananyň biri hökmünde dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat.Kompaniýamyzda ösen hünär önümçilik enjamlary, ajaýyp kesgitleýiş enjamlary we ISO: 9000 hil dolandyryş ulgamy bar.
Biziň kompaniýamyz losyon nasoslaryny, uçarsyz çüýşeleri, akril krem ​​bankasyny, kosmetiki bankalary we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümler Europeewropa we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär we müşderileriň öwgüsine eýe bolýar.RUICHANG "Hakyky, täsirli, innowasiýa" ruhuny saklaýar, goldawyňyzy we ynamyňyzy gazanmak üçin birinji derejeli önümiň hiline, netijeliligine, hyzmatyna jogap beriň!

2

RUICHANG elmydama "Hil, tehnologiýa we ösüş boýunça diri galyň, bazara gönükdirilen, iş pelsepesi üçin hyzmat etmek".Ertiriň gowy bolmagy üçin dünýädäki dostlar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys!

ÜPJÜNÇILIK ÖNÜMLERI

Biz elmydama "Hil bilen ýaşamaga çalyşýarys. Tehnologiýa we ösüş. Hyzmat maksady bilen bazara gönükdirilen" düşünjesini, içerki we daşary ýurtly dürli ösen enjamlary we tehnologiýalary ornaşdyrmak, apparat we programma üpjünçiligine maýa goýumlaryny çalt we çalt ýerine ýetirýäris. müşderiniň islegine takyk düşünmek.
Öňdebaryjy önümçilik enjamlary we tejribeli tehnikler, berk önümçilik prosesi "RuiChang" hiliniň kepili.
Önümi ösdürmekden, galyndy dizaýnyndan, material saýlamakdan, önümçiligi gaýtadan işlemekden we ş.m. her bir baglanyşykda “oňat hilli” görkeziji hökmünde. Netijeli önümçilik senagaty birinji derejeli tygşytly kosmetiki gaplama.

Ruichang elmydama pudagyň tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmäge we öz markasyny gurmaga çalyşýar.Biz bütin dünýäde we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu pudakdaky köp sanly öňdebaryjy kärhanalar bilen uzak möhletleýin dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýduk we kärhananyň kuwwatynyň pudakda öňdebaryjy derejede galmagyny üpjün etmek üçin pudagyň ösüş tendensiýasyny işjeň ara alyp maslahatlaşdyk.

Önümiň ajaýyp hili we satuwdan soňky birinji derejeli hyzmaty bilen, kompaniýa "bazar ösüşi kesgitleýär" düşünjesine eýerýär, müşderileri merkez hökmünde kabul edýär, ýokary hilli, täsirli we täzelikçi maksat hökmünde kabul edýär we bu üçin berk binýady üpjün edýär. kompaniýanyň çalt ösüşi.